COVID-19 (SARS-Cov-2) Шуурхай шинжилгээний иж бүрдэл