2019-nCOV IgG/IgM Шуурхай шинжилгээний төхөөрөмж(Бүтэн цус/Ийлдэс/Сийвэн)