2019-nCOV IgG эсрэгбиеийн шинжилгээний урвалжийн хэрэгсэл (CMIA)